Voorbereidende werkzaamheden

Er zijn verschillende voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, zoals het rooien van bomen en begroeiing, het aanleggen van bouwwegen en ongelijkvloerse kruisingen voor bouwverkeer, het aanleggen van laad- en lospontons langs de Waal en het realiseren van de omleidingsroute van de Prins Mauritssingel (N325). Ook zijn er diverse werkzaamheden uitgevoerd voor kabels en leidingen, niet gesprongen explosieven, ecologie en archeologie.

Onderaan deze pagina kunt u diverse foto's over dit thema bekijken. 

Kabels en Leidingen

De kabels en leidingen voor gas, water, electra en telecommunicatie zijn verlegd.

In het gebied waren ook oude en verlaten kabels aanwezig. Deze zijn door de netbeheerder of in combinatie met de activiteiten van i-Lent verwijderd. i-Lent heeft een coördinator kabels en leidingen aangesteld en deze heeft in samenwerking met de coördinator van de nutsbedrijven gezorgd voor een zo efficiënt mogelijke uitvoering waarbij de overlast tot een minimum beperkt wordt. Lees hier het interview 'Vakman in beeld' met een spiegellasser werkzaam voor i-Lent. 

NGE (Niet gesprongen explosieven)

Het project Ruimte voor de Waal ligt in een gebied met een grote oorlogsgeschiedenis. In 1944 ten tijde van operatie Market Garden is het gebied zwaar bevochten. In de uiterwaarden ten westen van de spoorbrug heeft bijvoorbeeld de heldhaftige oversteek van de Waal van de Geallieeerden plaatsgevonden. In het gehele gebied kunnen nog restanten van de oorlog aangetroffen worden waaronder explosieven. i-Lent heeft daarom ECG als gespecialiseerd explosieven-opsporingsbedrijf in de arm genomen om voorafgaand aan alle graafwerkzaamheden een explosievenonderzoek uit te voeren.

Zodoende kan het gebied waar graaf- of funderingswerkzaamheden plaatsvinden vooraf worden vrijgegeven van explosieven. Zo wordt een belangrijk risico weggenomen voor de uitvoering. Tijdens het explosievenonderzoek zijn al verschillende vondsten gedaan van groot tot klein. Er zijn bijvoorbeeld handgranaten gevonden die gebruikt werden bij gevechten van man tot man, maar ook vliegtuigbommen die voorafgaand aan operatie Market Garden zijn afgeworpen om de Duitse FLAK stellingen uit te schakelen.

Voorafgaand aan het daadwerkelijk opsporen van de explosieven, wordt een analyse gemaakt per deellocatie welke werkzaamheden uitgevoerd moeten worden, wat er op die locatie in het verleden aan onderzoek of grondverzet is gebeurd en hoe de archeologische verwachting in het gebied is. Met het opgraven, identificeren en veilig stellen van deze explosieven, al dan niet onder archeologische begeleiding, wordt een veilige werkomgeving gecreëerd voor alle opvolgende werkzaamheden. Lees hier het interview 'Vakman in beeld' met een specialist in de opsporing van conventionele explosieven werkzaam voor i-Lent.

Ecologie

De werkzaamheden voor het project Ruimte voor de Waal worden voor een deel uitgevoerd in twee buitendijkse natuurgebieden.
In de voorbereidingsfase van het project is onderzocht of er beschermde planten en dieren in het projectgebied voorkomen.
Door i-Lent zijn vervolgens ecologische werkplannen opgesteld waarin beschreven is hoe i-Lent tijdens de uitvoering rekening houdt met de beschermde natuur in het gebied. Tijdens de uitvoering zal een ecoloog hierop toe zien. Bij de start van het werk zijn de locaties met beschermde natuur gemarkeerd en inmiddels zijn deze plekken buiten afgezet met palen en draad om te voorkomen dat deze tijdens de uitvoering beschadigen. Op enkele plaatsen zullen planten en dieren onder begeleiding van een ecoloog verplaatst worden. Lees hier het interview 'Vakman in beeld' met een ecoloog werkzaam voor i-Lent.

Archeologie

Lees hier het interview 'Vakman in beeld' met de archeoloog van i-Lent.

Partners