Veelgestelde vragen

veelgestelde vragenHieronder vindt u een lijst van de meest gestelde vragen. Klik op de vraag om het antwoord te lezen.

Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u via het reactieformulier contact met ons opnemen of een e-mail sturen naar nijmegenomarmtdewaal@nijmegen.nl. Wij helpen u graag verder. 

 • De dijkteruglegging bij Lent maakt onderdeel uit van het landelijke programma ‘Ruimte voor de Rivier’. Wat houdt dat in?
  Ruimte voor de Rivier bestaat uit meer dan 30 maatregelen die het Nederlandse stroomgebied van de Rijn en een gedeelte van de Maas beter zullen beschermen tegen overstromingen. Langs de IJssel, de Waal, de Lek, de Nederrijn worden verschillende ingrepen gedaan om de waterdoorvoer in de rivieren te verbeteren en de dijkbescherming te verbeteren.

 • Wat voor een soort nevengeul wordt er aangelegd?
  Er komt een brede nevengeul met verschillende functies:
  De nevengeul is een duurzame oplossing om overstromingsrisico’s in de toekomst te verkleinen.
  De nevengeul biedt ruimte voor vormen van recreatie, zoals watersport.
  Het is een geul die inspeelt op de dynamiek van de rivier en ruimte biedt voor natuurontwikkeling.
  In de nevengeul staat permanent water.

 • Hoe worden bewoners bij het project Ruimte voor de Waal betrokken?
  De gemeente vindt het belangrijk om bewoners goed op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen het project. Dat gebeurt via informatieavonden, themabijeenkomsten, deze website en de Nieuwsbrief Ruimte voor de Waal.
  Daarnaast heeft de gemeente regelmatig overleg met het Platform Waalsprong. In het Platform Waalsprong zijn zowel bewoners- als ondernemersverbanden uit Nijmegen-Noord vertegenwoordigd.
  Daarnaast betrekt i-Lent de bewoners door te informeren via deze website, door het versturen van bewonersbrieven en het verzenden van een digitale nieuwsbrief.

 • Hoe verhoudt het graven van een nevengeul in de uiterwaarden zich tot een beschermd Natura 2000-gebied?
  Natura 2000-gebieden zijn de gebieden die op grond van de (Europese) Vogelrichtlijn en de (Europese) Habitatrichtlijn zijn aangewezen om het duurzame voortbestaan van de meest bedreigde soorten en habitattypen te verzekeren.
  Voor de Natura 2000-gebieden in het plangebied van de dijkteruglegging is vastgelegd dat moet worden ingezet op de ontwikkeling van bloemrijke graslanden (waaronder stroomdalgraslanden) en slikkige oevers met pioniersvegetaties. Het plan zal hieraan een waardevolle bijdrage leveren.

 • Wat is kwel? En hoe wordt de kwelproblematiek aangepakt?
  Kwel is grondwater dat onder druk uit de grond komt. In het concrete geval van Lent, ontstaat kwel als gevolg van de stijgende waterstand van de rivier. Lent heeft al zijn hele geschiedenis te maken met dit fenomeen.
  Uitgangspunt van het project is dat de kwelsituatie achter de dijk ten noorden van de Waal niet mag verslechteren als gevolg van de dijkteruglegging en het graven van de nevengeul. Afgelopen jaren is uitgebreid onderzoek gedaan naar de meest geschikte maatregelen om kweloverlast tegen te gaan. Een kwelscherm in combinatie met de watersingel, die onderdeel uitmaakt van het watersysteem in de Waalsprong, is de beste oplossing en wordt om die reden uitgevoerd. Mocht in de loop van de tijd blijken dat er toch overlast ontstaat, dan worden alsnog aanvullende maatregelen getroffen.

Partners